bien lai

  1. PVS

    Addon 2x Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.4

    Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.4 Tạo biên lai nâng cấp tài khoản. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng accountupgradereceipt_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập bước 1: Custom user fields Tạo trường người dùng tùy chỉnh: Field ID: company Title...
  2. PVS

    Addon 2x Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.3

    Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.3 Tạo biên lai nâng cấp tài khoản. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng accountupgradereceipt_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập bước 1: Custom user fields Tạo trường người dùng tùy chỉnh: Field ID: company Title...
Top Bottom