bieu trung

  1. PVS

    Addon 2x [Xenbros] Multi Site Logo - Logo nhiều trang web cho XenForo 2 1.0.0

    [Xenbros] Multi Site Logo - Logo nhiều trang web cho XenForo 2 1.0.0 Add-on cho phép người dùng của bạn cơ hội thay đổi Logo trang web từ lựa chọn mà bạn cung cấp cho riêng họ. Danh sách Logo trong Admin Panel Tạo - chỉnh sửa - xóa logo khỏi danh sách logo của trang web Đặt quyền nhóm người...
  2. PVS

    Addon 2x Ultimate Partner Logo - Logo đối tác cho XenForo 2 1.1

    Ultimate Partner Logo - Logo đối tác cho XenForo 2 1.1 Bạn có nhiều đối tác cần hiển thị trên bảng của bạn không? Plugin này là dành cho bạn! Dễ dàng cài đặt và quản lý nhanh chóng. Dưới đây là một số tùy chọn bạn sẽ nhận được khi sử dụng plugin này: tốc độ trượt số lượng đối tác để hiển thị...
Top Bottom