birthday calendar

  1. PVS

    Addon 2x Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2

    Birthday calendar - Lịch sinh nhật cho XenForo 2 1.3 Hiển thị ngày sinh nhật của thành viên trong một lịch. Tính năng: Người dùng không hoạt động trong X ngày sẽ không được hiển thị Tùy chỉnh đầy đủ các tùy chọn kỳ nghỉ. Tất cả phrase từ bắt đầu với birthdaycalendar_ để thuận tiện cho...
Top Bottom