birthday email

  1. PVS

    Addon 2x Birthday email - Email sinh nhật cho XenForo 2 1.5

    Birthday email - Email sinh nhật cho XenForo 2 1.5 Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Email sinh nhật Trang Option Tính năng: Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Thực hiện theo cài đặt bảo mật "Hiển thị ngày và tháng sinh". Thực hiện theo cài đặt...
  2. PVS

    Addon 2x Birthday Email - Email sinh nhật cho XenForo 2

    Birthday Email - Email sinh nhật cho XenForo 2 1.4 Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Email sinh nhật Trang Option Tính năng: Tự động gửi email sinh nhật cho các thành viên của bạn. Thực hiện theo cài đặt bảo mật "Hiển thị ngày và tháng sinh". Thực hiện theo cài đặt...
Top Bottom