bitcoin payment

  1. PVS

    Addon 2x [BS] Bitcoin payment - Thanh toán bitcoin cho XenForo 2 1.1.1

    [BS] Bitcoin payment - Thanh toán bitcoin cho XenForo 2 1.1.1 Add-on này cho phép bạn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho máy chủ của mình mà không cần dịch vụ của bên thứ ba. Để chuyển đổi tiền tệ sang bitcoin, tỷ giá Blockchain được sử dụng. Tốt hơn là có một máy chủ riêng cho lõi Bitcoin...
Top Bottom