block posting

  1. PVS

    Addon 2x Block posting - Chặn đăng bài XenForo 2 1.0

    Block posting - Chặn đăng bài XenForo 2 1.0 Cho phép moderator chặn các bài đăng của người dùng có vấn đề. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng blockposting_ để thuận tiện cho bạn Thay đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này sẽ tạo một bảng mới có tên xf_andy_block_posting trong cơ sở dữ liệu...
Top Bottom