blocks

  1. PVS

    Addon 2x Remove admin blocks - Xóa các block quản trị viên XenForo 2 1.1

    Remove admin blocks - Xóa các block quản trị viên XenForo 2 1.1 Loại bỏ các block bảng điều khiển quản trị đã chọn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Language Welcome Blocks Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Welcome Blocks

    Welcome Blocks Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Welcome Blocks 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Welcome Blocks, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Welcome Blocks trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin...
Top Bottom