bỏ chữ threads trên link

  1. H

    Help Làm sao để mất chữ threads trên đường link ?

    như hình em nhờ mọi người hướng dẫn giúp. 1- làm sao để cho mất chữ threads. Có thể hiện chữ forums cũng được 2 - là em mới tải cái style nitrogen (mới cài hôm nay luôn 14/9) và dùng bản xenforo 2.0.10 nhưng cài styles xong thì nó nhảy ra cái dòng em khoanh đỏ số 2. Mong chỉ cách bỏ dòng đó. 3 -...
Top Bottom