bo nho cache

  1. PVS

    Addon 2x Image Attachment Cache Control - Kiểm soát bộ nhớ cache của tệp đính kèm hình ảnh XenForo 2 1.0.1

    Image Attachment Cache Control - Kiểm soát bộ nhớ cache của tệp đính kèm hình ảnh XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép kiểm soát header bộ nhớ cache của tệp đính kèm hình ảnh. Yêu cầu: PHP 7.3+ Options Attachments Tên Mô tả Image attachment cache control Cấu hình để kiểm soát cách hoạt...
  2. PVS

    Addon 2x Session Cache - Phiên bộ nhớ cache cho XenForo 2

    Session Cache - Phiên bộ nhớ cache cho XenForo 2 2.0.1 Cho phép thiết lập phiên bộ nhớ cache riêng biệt khác với bộ nhớ cache XF bình thường. Xác định section "sessionCache" ngoài section "cache". Đưa tất cả các tùy chọn tương tự, ngoại trừ $config['cache']['sessions']. Chú thích: nếu không...
Top Bottom