bold

  1. PVS

    Addon 2x Disallow bold bbcode - Vô hiệu hoá bbcode in đậm cho XenForo 2 1.0

    Disallow bold bbcode - Vô hiệu hoá bbcode in đậm cho XenForo 2 1.0 Không cho phép thẻ bbcode in đậm trong bài đăng. Nếu bạn gặp sự cố, người dùng luôn in đậm toàn bộ bài đăng của mình, add-on này sẽ không cho phép họ lưu một bài đăng như vậy. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng...
Top Bottom