bookmark post bottom

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1

    [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1 Thêm liên kết đánh dấu vào cuối bài đăng với một số tùy chọn bổ sung. Tính năng: chỉ hiển thị cụm từ hiển thị cụm từ và biểu tượng chỉ hiển thị biểu tượng ẩn liên kết dấu trang đến menu khi ở chế độ xem trên...
Top Bottom