box model

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu cách tính toán lại kích thước của box với box-sizing

    Tìm hiểu cách tính toán lại kích thước của box với box-sizing Khi các bạn học qua Box Model trong CSS thì sẽ thấy có một đặc điểm khi sử dụng Padding và Border thì cái khung phần tử của bạn sẽ bị biến đổi kích thước nếu bạn có đặt thêm thuộc tính width và height để thiết lập kích thước cho nó...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu về kỹ thuật Box Model và các thuộc tính

    Tìm hiểu về kỹ thuật Box Model và các thuộc tính Box Model là một kỹ thuật cơ bản nhất trong CSS Layout và được sử dụng để bạn mô tả về khoảng cách mà mỗi phần tử trên website được sở hữu, hay nói cách khác là kỹ thuật tinh chỉnh khoảng cách hiển thị cho mỗi phần tử trên website. Kỹ thuật...
Top Bottom