branding

  1. PVS

    Hướng dẫn Remove ThemeHouse Branding - Loại bỏ thương hiệu ThemeHouse

    Remove ThemeHouse Branding - Loại bỏ thương hiệu ThemeHouse Đây là một hướng dẫn ngắn về cách loại bỏ ThemeHouse copyright. Bước 1. Vào admin control panel của bạn. Bước 2. Đến template EXTRA.css Bước 3. Dán đoạn code sau vào bên trong EXTRA.css div#thCopyrightNotice { display: none; }...
  2. PVS

    Hướng dẫn Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit

    Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit Đây là một hướng dẫn ngắn về cách loại bỏ PixelExit Copyright ở footer. Đi đến AdminCP --> Styles --> YourStyle --> Template Tìm template footer và chỉnh sửa nó (không phải footer.css) Tìm dòng bắt đầu bằng <div id="copyright"> và tìm...
Top Bottom