breadcrumb

  1. PVS

    Addon 2x Breadcrumb Essentials - Mở rộng chức năng cho Breadcrumb của XenForo 2

    Breadcrumb Essentials - Mở rộng chức năng cho Breadcrumb của XenForo 2 1.0.0 Beta Breadcrumb Essentials cho Xenforo 2 bổ sung nhiều tính năng phổ biến và được yêu cầu bởi cộng đồng Xenforo! Cuối cùng, bạn có thể tùy chỉnh breadcrumb của mình với Style Properties hữu ích đã bị thiếu trong XF2...
  2. PVS

    Addon Remove Breadcrumb on Forum List - Loại bỏ Breadcrumb trên Forum List

    Remove Breadcrumb on Forum List - Loại bỏ Breadcrumb trên Forum List 1.0.0 Mô tả: Add-on này loại bỏ breadcrumb trên forum list (trên và dưới) để có thể nhận thêm được một ít không gian. Một số người dùng nghĩ rằng đây không phải là thứ cần thiết trên trang chính của diễn đàn. Ảnh chụp màn...
Top Bottom