builder

  1. PVS

    Addon 2x Criteria Builder - Trình xây dựng tiêu chí cho XenForo 2

    Criteria Builder - Trình xây dựng tiêu chí cho XenForo 2 1.0.0 Nếu bạn từng cố gắng tạo một trophy, bạn có thể thấy tab "User criteria". Nó cho phép bạn đặt một số điều kiện (ví dụ: số lượng tin nhắn được đăng), mà người dùng phải đáp ứng để nhận được trophy của bạn. Có một số hệ thống khác sử...
Top Bottom