canvas

 1. PVS

  Tìm hiểu Canvas để vẽ các đối tượng đồ họa trong HTML5

  Tìm hiểu Canvas để vẽ các đối tượng đồ họa trong HTML5 Thẻ <canvas> sử dụng để vẽ các thành phần đồ họa từ đơn giản như các đường đến các đồ họa phức tạp. <canvas> chỉ có chức năng chứa các đối tượng đồ họa. Bạn bắt buộc phải sử dụng JavaScript để vẽ. Phần tử <canvas> có cú pháp dạng: <canvas...
 2. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng HTML5 canvas để tạo animation

  Sử dụng HTML5 canvas để tạo animation RequestAnimationFrame là hàm sẽ được sử dụng thay cho những hàm trước đây ta thường dùng là setTimeout hay setInterval, trước tiên ta sẽ sơ lược qua về các cách thức tạo animation trong javaScript. setInterval sẽ thực hiện lặp đi lặp lại mãi mãi với mỗi...
 3. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu cơ bản về phần tử Canvas trong HTML5

  Tìm hiểu cơ bản về phần tử Canvas trong HTML5 Ở bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu Các thẻ mới trong HTML5, còn tiếp bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sang Canvas trong HTML5. Canvas là gì? <canvas> là một phần tử mới xuất hiện trong HTML5 và rất hữu ích trong việc vẽ đồ họa trên nền web. Nó lần...
Top Bottom