categories - collapse & expand

  1. PVS

    Addon 2x [XFI] Categories - collapse & expand - Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2 2.1.0

    [XFI] Categories - collapse & expand - Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2 2.1.0 Việc bổ sung sẽ cho phép người dùng của bạn có thể thu gọn/mở rộng chuyên mục. Ngoài ra, có khả năng loại trừ một số chuyên mục nhất định. Tuy nhiên, điều này được thực hiện trong thiết lập style, trong đó...
Top Bottom