categories - collapse & expand

  1. PVS

    Addon 2x [XFI] Categories - collapse & expand - Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2 2.1.0

    [XFI] Categories - collapse & expand - Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2 2.1.0 Việc bổ sung sẽ cho phép người dùng của bạn có thể thu gọn/mở rộng chuyên mục. Ngoài ra, có khả năng loại trừ một số chuyên mục nhất định. Tuy nhiên, điều này được thực hiện trong thiết lập style, trong đó...
Top