cấu hình ssl cho apache tomcat

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cấu hình SSL cho Apache Tomcat

    Chào các bạn, mình xin hướng dẫn cài đăt SSL cho Apache Tomcat trên Windows. Bước 1: Khi đăng kí SSL, các bạn sẽ nhận được 3 file: PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA + File PRIVATE KEY: các bạn có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/). + File CERTIFICATE và CA: 2 file...
Top Bottom