centrifugo

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Centrifugo - Thêm Centrifugo cho XenForo 2.2 2.2.3

  [MMO] Centrifugo - Thêm Centrifugo cho XenForo 2.2 2.2.3 Thêm tích hợp với Centrifuge. Centrifugo là một dịch vụ tự lưu trữ có thể xử lý các kết nối qua nhiều loại hình vận chuyển trong thời gian thực và cung cấp một API xuất bản đơn giản. Centrifugo tích hợp tốt với bất kỳ ứng dụng nào - không...
 2. PVS

  Addon 2x [MMO] Centrifugo - Thêm Centrifugo cho XenForo 2.2 2.2.2

  [MMO] Centrifugo - Thêm Centrifugo cho XenForo 2.2 2.2.2 Thêm tích hợp với Centrifuge. Centrifugo là một dịch vụ tự lưu trữ có thể xử lý các kết nối qua nhiều loại hình vận chuyển trong thời gian thực và cung cấp một API xuất bản đơn giản. Centrifugo tích hợp tốt với bất kỳ ứng dụng nào - không...
 3. PVS

  Addon 2x [MMO] Centrifugo - Thêm Centrifugo cho XenForo 2.2 2.2.0

  [MMO] Centrifugo - Thêm Centrifugo cho XenForo 2.2 2.2.0 Thêm tích hợp với Centrifuge. Centrifugo là một dịch vụ tự lưu trữ có thể xử lý các kết nối qua nhiều loại hình vận chuyển trong thời gian thực và cung cấp một API xuất bản đơn giản. Centrifugo tích hợp tốt với bất kỳ ứng dụng nào - không...
Top