cham

  1. PVS

    Addon 2x Remove lazy loading - Loại bỏ tải chậm XenForo 2 1.0

    Remove lazy loading - Loại bỏ tải chậm XenForo 2 1.0 Loại bỏ tải chậm các hình ảnh trong bài đăng. Nếu diễn đàn của bạn có các chủ đề với nhiều hình ảnh, thì add-on này sẽ sửa một lỗi đã biết trong Firefox khi cuộn chủ đề, hình ảnh chỉ tải khi vào view port chứ không phải trước khi chúng cần...
  2. PVS

    Addon 2x Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2

    Slow query logger - Truy vấn chậm logger cho XenForo 2 2.0.1 Tạo ra một mục bản ghi lỗi khi truy vấn chậm được phát hiện. Không có cấu hình yêu cầu. Không khuyến khích để add-on này được bật. Một khi nó đã được chạy trong một thời gian, tôi khuyên bạn nên vô hiệu hóa các add-on cho đến khi...
Top Bottom