change author

 1. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.4

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.4 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng cho...
 2. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.3

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.3 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng cho...
 3. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.2

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.2 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng...
 4. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.1

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.1 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người...
 5. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.0

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 3.0 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người...
 6. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 2.8

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 2.8 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người...
 7. PVS

  Addon 2x Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2

  Change author - Thay đổi tác giả cho XenForo 2 1.8 Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng...
 8. PVS

  Language German translation for Change Author - Bản dịch tiếng Đức cho Change Author

  German translation for Change Author - Bản dịch tiếng Đức cho Change Author 2.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Change Author. Vì vậy cần cài đặt add-on Change Author trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
Top Bottom