change default fa node icon

  1. PVS

    Tutorial 2x Change default FA node icon - Thay đổi biểu tượng Node FA mặc định của XenForo 2

    Change default FA node icon - Thay đổi biểu tượng Node FA mặc định của XenForo 2 Bạn muốn thay đổi biểu tượng node Font Awesome mặc định của mình thành như thế này không? Node đã xem Node chưa xem Để thay đổi một biểu tượng node bằng một biểu tượng Font Awesome khác, hãy thêm đoạn code...
Top Bottom