change limit

  1. PVS

    Addon 2x Change limit - Giới hạn thay đổi XenForo 2 2.2

    Change limit - Giới hạn thay đổi XenForo 2 2.2 Cho phép thay đổi giới hạn thời gian chỉnh sửa một bài đăng riêng lẻ. Hầu hết các diễn đàn đều có một khoảng thời gian ngắn để tác giả có thể chỉnh sửa bài viết. Tuy nhiên, có những trường hợp cần thời gian chỉnh sửa lâu hơn. Add-on này cung cấp...
  2. PVS

    Addon 2x Change limit - Giới hạn thay đổi XenForo 2 2.1

    Change limit - Giới hạn thay đổi XenForo 2 2.1 Cho phép thay đổi giới hạn thời gian chỉnh sửa một bài đăng riêng lẻ. Hầu hết các diễn đàn đều có một khoảng thời gian ngắn để tác giả có thể chỉnh sửa bài viết. Tuy nhiên, có những trường hợp cần thời gian chỉnh sửa lâu hơn. Add-on này cung cấp...
Top Bottom