change password permission

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Change Password Permission - Thêm quyền thay đổi mật khẩu cho XenForo 2

    [MMO] Change Password Permission - Thêm quyền thay đổi mật khẩu cho XenForo 2 2.0.1 Addon thêm quyền để bạn có thể cấm thay đổi mật khẩu cho các nhóm người dùng nhất định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom