character counter

 1. PVS

  Addon 2x [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.2.1

  [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.2.1 Tính năng Thêm bộ đếm ký tự/từ vào trình soạn thảo văn bản có định dạng Có thể "đếm ngược"/đếm kiểu Twitter cho loại bộ đếm ký tự Có thể hiển thị giới hạn độ dài tin nhắn cho loại bộ đếm ký tự Văn bản "Ký tự" / "Từ" có thể dịch được...
 2. PVS

  Addon 2x [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.2.0

  [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.2.0 Tính năng Thêm bộ đếm ký tự/từ vào trình soạn thảo văn bản có định dạng Có thể "đếm ngược"/đếm kiểu Twitter cho loại bộ đếm ký tự Có thể hiển thị giới hạn độ dài tin nhắn cho loại bộ đếm ký tự Văn bản "Ký tự" / "Từ" có thể dịch được...
 3. PVS

  Addon 2x [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.1.0

  [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.1.0 Tính năng Thêm bộ đếm ký tự/từ vào trình soạn thảo văn bản có định dạng Có thể "đếm ngược"/đếm kiểu Twitter cho loại bộ đếm ký tự Có thể hiển thị giới hạn độ dài tin nhắn cho loại bộ đếm ký tự Văn bản "Ký tự" / "Từ" có thể dịch được...
 4. PVS

  Addon 2x [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.0.0

  [AP] Character Counter - Bộ đếm ký tự cho XenForo 2.2 1.0.0 Tính năng Thêm bộ đếm ký tự vào trình soạn thảo văn bản đa dạng thức Yêu cầu quyền để xem Kiểu bộ đếm có thể điều khiển được thông qua style properties Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom