chat by siropu

 1. PVS

  Language 2x Danish chat by siropu translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Chat by siropu XenForo 2

  Danish chat by siropu translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Chat by siropu XenForo 2 1.5 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Chat by siropu của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2

  French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Chat by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language German translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Đức cho Chat by Siropu

  German translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Đức cho Chat by Siropu 1.22.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Chat by Siropu, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Chat by Siropu trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
Top Bottom