chinese html lang tag fix

  1. PVS

    Addon 2x [ShikiSuen] Chinese HTML Lang Tag Fix - Sửa lỗi thẻ HTML tiếng Trung cho XenForo 2

    [ShikiSuen] Chinese HTML Lang Tag Fix - Sửa lỗi thẻ HTML tiếng Trung cho XenForo 2 2.1.9 Plugin này là để sửa các thẻ ngôn ngữ HTML lỗi thời cho người dân địa phương Trung Quốc có thể lựa chọn trong XenForo 2.0-2.1 (có thể các phiên bản XenForo mới hơn miễn là các nhà phát triển không để lại...
Top Bottom