chong

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 4

    [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 4 Ngăn chặn bump chủ đề bằng cách hợp nhất với bài đăng trước đó của người dùng. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Hiển thị popup với chọn hợp nhất tin nhắn với bài đăng trước đó hoặc hủy đăng Quyền cho các nhóm người dùng cho...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3

    [OzzModz] Anti Bump - Chống Bump XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level 3 Ngăn chặn bump chủ đề bằng cách hợp nhất với bài đăng trước đó của người dùng. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Hiển thị popup với chọn hợp nhất tin nhắn với bài đăng trước đó hoặc hủy đăng Quyền cho các nhóm người dùng cho...
Top Bottom