chooser

  1. PVS

    Addon 2x Style chooser manager - Trình quản lý trình chọn style cho XenForo 2 1.3

    Style chooser manager - Trình quản lý trình chọn style cho XenForo 2 1.3 Thay đổi trình chọn style thành cột đơn và sắp xếp theo alpha. Tính năng: Một cột hàng giúp xem trình chọn style dễ dàng hơn. Tiêu đề style được sắp xếp theo alpha. Style đã chọn hiện tại được in đậm. Chúc các bạn...
  2. PVS

    Addon 2x Light Switch and Style Chooser - Công tắc đèn và chọn style cho XenForo 2

    Light Switch and Style Chooser - Công tắc đèn và chọn style cho XenForo 2 1.0.7 Đơn giản chỉ cần thiết lập công tắc đèn là bạn có thể cấu hình trong một vài khu vực khác nhau của thanh điều hướng. Khi bạn nhấp vào nó, màu của bóng đèn sẽ thay đổi thành "bật" và style sáng sẽ chuyển sang style...
Top Bottom