chu thich

  1. PVS

    Tìm hiểu cú pháp comment, chú thích trong HTML

    Tìm hiểu cú pháp comment, chú thích trong HTML Trong văn bản HTML, thường thì các coder sẽ sử dụng chú thích để đánh dấu hoặc chú thích lại những đoạn code mà họ đã viết, và những comment này sẽ không hiển thị ra mà sẽ giúp coder đọc lại code HTML dễ dàng hơn. Chú thích thêm vào với cú pháp...
Top Bottom