cinvin: home

  1. PVS

    Addon 2x CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2 1.0.2

    CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2 1.0.2 CinVin Home là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có trang "Trang chủ" cho XenForo bằng cách sử dụng các widget. Không yêu cầu chỉnh sửa thủ công, tự động tạo menu điều hướng "Trang chủ", cài đặt sẵn các widget sidebar XenForo...
  2. PVS

    Addon 2x CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2

    CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2 1.0.1 CinVin Home là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có trang "Trang chủ" cho XenForo bằng cách sử dụng các widget. Không yêu cầu chỉnh sửa thủ công, tự động tạo menu điều hướng "Trang chủ", cài đặt sẵn các widget sidebar XenForo...
Top Bottom