classified forums

  1. PVS

    Addon 2x Classified forums - Diễn đàn rao vặt XenForo 2 1.3

    Classified forums - Diễn đàn rao vặt XenForo 2 1.3 Chuyển đổi các diễn đàn được chọn thành các diễn đàn đã phân loại. Thiết lập bước 1: Trang Options Nhập thông tin vào trang Options. User group permissions Chọn Yes cho 2 nhóm user group sau: Registered Unregistered / Unconfirmed...
Top Bottom