classified

  1. PVS

    Addon 2x Classified forums - Diễn đàn rao vặt XenForo 2 1.3

    Classified forums - Diễn đàn rao vặt XenForo 2 1.3 Chuyển đổi các diễn đàn được chọn thành các diễn đàn đã phân loại. Thiết lập bước 1: Trang Options Nhập thông tin vào trang Options. User group permissions Chọn Yes cho 2 nhóm user group sau: Registered Unregistered / Unconfirmed...
  2. PVS

    Addon Seller - Người bán

    Seller - Người bán 1.4 Các thành viên có thể đăng một vài đề tài miễn phí, nhưng yêu cầu một User Upgrade để tạo thêm chủ đề. Add-on này là lý tưởng cho các diễn đàn với classified category và forum. Trang Options Tin nhắn nhận được nếu cố gắng tạo thêm một chủ đề sau khi đã đạt đến số chủ...
Top Bottom