code block: highlight.js

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Code Block: Highlight.js - Thêm Code Block: Highlight.js cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Code Block: Highlight.js - Thêm Code Block: Highlight.js cho XenForo 2.2 2.0.0 Thay thế công cụ đánh dấu code Prism cho bbcode [CODE ] bằng thư viện Highlight.js Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom