coinpayments

  1. PVS

    Addon 2x [TC] Paygate: CoinPayments - Cổng thanh toán: CoinPayments cho XenForo 2 1.1.4

    [TC] Paygate: CoinPayments - Cổng thanh toán: CoinPayments cho XenForo 2 1.1.4 Cài đặt và thiết lập Thiết lập cổng thanh toán CoinPayments Account -> API Keys -> Create an API key với create_transaction, get_tx_info, get_callback_address, rates. Tiếp theo, bạn sẽ cần public key Account ->...
  2. PVS

    Addon 2x CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2

    CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2 1.0.1 Addon để thêm CoinPayments làm nhà cung cấp thanh toán để nâng cấp người dùng. Cấu hình CoinPayments 1. Bạn phải sử dụng công cụ giao dịch như trong ảnh chụp màn hình bên dưới (cái thứ hai). Link...
Top