color palette

  1. PVS

    Hướng dẫn Mã RGB bảng màu mặc định của Xenforo

    Mã RGB bảng màu mặc định của Xenforo Mã RGB của style mặc định XF, sử dụng điều này như một tài liệu tham khảo khi tinh chỉnh màu sắc của trang web XF.
Top Bottom