colorful categories

  1. PVS

    Tutorial 2x Colorful Categories - Category đầy màu sắc cho XenForo 2

    Colorful Categories - Category đầy màu sắc cho XenForo 2 CSS đơn giản này sẽ thay đổi kiểu dáng NODE của bạn để trở thành một cơ sở đầy màu sắc cho mỗi category, bạn có thể sử dụng một bản sao CSS được cung cấp cho một category, bao gồm cả code cần thiết cho node phụ (code được bao gồm trong...
Top Bottom