column

 1. PVS

  Addon 2x [SVG] subNodes Column - Node con dạng cột cho XenForo 2 2.2.0 Beta 3

  [SVG] subNodes Column - Node con dạng cột cho XenForo 2 2.2.0 Beta 3 Thêm khả năng hiển thị các node con trong các cột. Khả năng bật hoặc tắt tùy chỉnh Khả năng đặt số lượng cột mong muốn Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Tutorial 2x Clean 3 Column Custom Field Lists - Tuỳ biến cột cho danh sách trường tuỳ chỉnh XenForo 2

  Clean 3 Column Custom Field Lists - Tuỳ biến cột cho danh sách trường tuỳ chỉnh XenForo 2 Bạn muốn làm 1-3 cột cho các thiết bị khác nhau? Hiển thị một trên các thiết bị nhỏ: Hai trên các thiết bị vừa: Và ba trên các thiết bị lớn: Thêm code này vào extra.less .listInline--customField...
 3. PVS

  Tutorial 2x UI.X2 Column sub-forums - Chia cột sub-forum cho XenForo 2

  UI.X2 Column sub-forums - Chia cột sub-forum cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code bên dưới vào template extra.less là xong. .node-subNodesFlat { display: block; } .node-subNodeFlatList li { width: 45%; float: left; } Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom