comments

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 3

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 3 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 2

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 2 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 1

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2 Patch Level 1 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.2 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn. Add-on này mở...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 2

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 2 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn...
 6. PVS

  Addon 2x [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.7

  [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.7 Add-on này cho phép người dùng đăng bình luận dưới phần trả lời trong diễn đàn. Add-on đã hoàn thành tính năng và ở tình trạng ổn định mà không có bất kỳ lỗi nào được biết đến. Add-on FCS này kết hợp các chức năng tương...
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.1 Patch Level 1 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn...
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.1

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.1 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn. Add-on này mở...
 9. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Post Comments - Bình luận bài viết cho XenForo 2 2.0.0 Sản phẩm này cho phép bạn yêu cầu các thành viên trả lời trực tiếp một bài đăng và hiển thị nó được lồng vào nhau và nội dòng. Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn một tin nhắn. Add-on này mở...
 10. PVS

  Addon 2x [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.5

  [UW] Forum Comments System - Hệ thống bình luận diễn đàn XenForo 2.2 2.0.5 Add-on này cho phép người dùng đăng bình luận dưới phần trả lời trong diễn đàn. Add-on đã hoàn thành tính năng và ở tình trạng ổn định mà không có bất kỳ lỗi nào được biết đến. Add-on FCS này kết hợp các chức năng tương...
Top Bottom