confirmation

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Link Confirmation - Xác nhận liên kết XenForo 2 1.0.4

    [tl] Link Confirmation - Xác nhận liên kết XenForo 2 1.0.4 Yêu cầu xác nhận của người dùng để mở liên kết Tùy chọn: Loại trừ các miền mà người dùng đã nhấn mà không xác nhận (Xem tệp đính kèm) Quyền: [tl] Link Confirmation: Bypass (Cho phép một số nhóm người dùng có thể mở liên kết mà không...
  2. PVS

    Addon Read PC Alert Confirmation - PC đọc cảnh báo xác nhận

    Read PC Alert Confirmation - PC đọc cảnh báo xác nhận 1.2.1 Bạn có cho rằng người nhận tin nhắn đã đọc tin nhắn bạn gửi đến? Để chắc chắn rằng người nhận đã đọc tin nhắn của bạn, tiện ích này được sinh ra để làm điều đó. Bằng cách gửi một thông báo cảnh báo máy tính cho bạn (người gửi), bạn sẽ...
Top Bottom