cong thong tin

  1. PVS

    Addon News Portal - Cổng thông tin tin tức

    News Portal - Cổng thông tin tin tức 1.13 Khi người dùng nhấp vào mục "news" thì sau đó họ sẽ được đưa đến các cuộc thảo luận trên diễn đàn và không phải là một article view hoặc một số điều khác. IE này chỉ là một cách ưa thích để hiển thị tin tức hoặc nội dung gần đây. Tính năng: Hiển thị...
  2. PVS

    Addon XenPorta 2 (Portal) PRO - Trang chủ version 2 cho Xenforo PRO

    XenPorta 2 (Portal) PRO - Trang chủ version 2 cho Xenforo PRO 1.2.2b XenPorta 2 là một hệ thống bài viết với một widget framework; hầu hết mọi người có thể sẽ sử dụng như là một cổng thông tin (trang chủ). Sử dụng XenPorta 2, bạn có thể dễ dàng quảng bá nội dung có giá trị trên các diễn đàn của...
Top Bottom