constructor

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu về kế thừa từ prototype trong javaScript

    Tìm hiểu về kế thừa từ prototype trong javaScript Ở bài viết trước có đề cập đến cách thức của việc kế thừa từ prototype, bài này sẽ bàn thêm về các vấn đề trong cách kế thừa từ prototype, cũng như mở rộng thêm về vấn đề này. Ngoài việc kế thừa một đối tượng bao gồm constructor và prototype...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu các mẫu Constructor, Object Literal, Module trong JavaScript

    Tìm hiểu các mẫu Constructor, Object Literal, Module trong JavaScript Có nhiều cách thức viết mã javaScript khác nhau kể cả có sử dụng thư viện hoặc không sử dụng thư viện hỗ trợ. Trong javaScript chúng ta cũng có nhiều cách để khai báo và sử dụng đối tượng. Chúng ta cũng biết các thư viện hay...
Top Bottom