container

  1. PVS

    Other 2x XF2 Docker Container - Thêm Docker Container cho XenForo 2

    XF2 Docker Container - Thêm Docker Container cho XenForo 2 1.0.0 Một dự định docker container để phát triển trong XenForo. Cài đặt: 1. Sao chép docker-compose.yml và docker vào thư mục gốc xenforo của bạn 2. Chỉnh sửa config.php của bạn để thay đổi chi tiết cơ sở dữ liệu $config['db'] = [...
Top Bottom