context menu

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu và cách làm Context Menu API của HTML 5

    Tìm hiểu và cách làm Context Menu API của HTML 5 Đây thực sự là một API thú vị. Nó làm gia tăng thêm trải nghiệm của người dùng khi sử dụng website của bạn. Thông thường, khi bạn nhấp phải chuột và một đối tượng nào đó trên website, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Ồ, tất nhiên thì nó sẽ hiện ra các...
Top Bottom