conversation email limiter

  1. PVS

    Addon 2x Conversation Email Limiter - Giới hạn email cuộc trò chuyện cho XenForo 2

    Conversation Email Limiter - Giới hạn email cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.1 Một add-on đơn giản giới hạn số lượng thông báo email trả lời cuộc trò chuyện cho mỗi người nhận cho đến khi người nhận đọc cuộc trò chuyện. Sau khi người nhận đọc cuộc trò chuyện, họ có thể nhận được một email...
Top Bottom