conversation management

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Conversation Management - Trình quản lý cuộc trò chuyện XenForo 2.2 1.0.1

    [XTR] Conversation Management - Trình quản lý cuộc trò chuyện XenForo 2.2 1.0.1 Khả năng tương thích XenForo 2.2.x Yêu cầu PHP 7.2+ Chỉ hỗ trợ XF 2.2.2+ Lưu ý: Vui lòng không cài đặt add-on, nếu bạn đang sử dụng thấp hơn XF 2.2.2+ Cách tốt nhất để quản lý cuộc trò chuyện giữa các thành viên...
Top Bottom