conversation manager

  1. PVS

    Language Spanish translation Conversation Manager - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Conversation Manager

    Spanish translation Conversation Manager - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Conversation Manager 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Conversation Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt...
Top Bottom