conversation reply limit

  1. PVS

    Addon 2x Conversation reply limit - Giới hạn trả lời cuộc trò chuyện XenForo 2 1.1

    Conversation reply limit - Giới hạn trả lời cuộc trò chuyện XenForo 2 1.1 Giới hạn số lượng câu trả lời được phép cho mỗi cuộc trò chuyện. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng conversationreplylimit_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top