conversation reply permission

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Conversation Reply Permission - Quyền trả lời cuộc trò chuyện XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Conversation Reply Permission - Quyền trả lời cuộc trò chuyện XenForo 2.2 2.0.0 Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Mô tả: Thêm quyền mới cho phép đăng câu trả lời trong các cuộc trò chuyện Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom