conversation search

  1. PVS

    Addon 2x Conversation search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.7

    Conversation search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.7 Cho phép tìm kiếm cuộc trò chuyện. Add-on này được thiết kế để các thành viên tìm thấy các cuộc trò chuyện mà họ đã tham gia. Tính năng: Tìm kiếm theo tiêu đề cuộc trò chuyện hoặc nội dung tin nhắn. Tìm kiếm theo từ khóa. Tìm...
  2. PVS

    Addon 2x Conversation search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2

    Conversation search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.4 Cho phép tìm kiếm cuộc trò chuyện. Add-on này được thiết kế để các thành viên tìm thấy các cuộc trò chuyện mà họ đã tham gia. Cách dùng: 1) Nhấp vào Inbox 2) Nhấp vào Show all... 3) Nhấp vào Conversation search Chúc các...
Top Bottom